Sede electrónica Concello de Pontedeume

09:53:10 Domingo 14 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de licenza de segregación e parcelamento

A Solicitude de Licenza de Segregación e Parcelamento deberá presentarse para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:

 • Os parcelamentos, segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelamento urbanístico.

(Art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

 • Solicitude de licenza de segregación e parcelamento.
 • No caso de actuar en representación, documento de autorización (modelo).
 • Memoria xustificativa redactada por técnico competente, que comprenderá a finalidade ou o uso ao que se pretendan destinar os lotes propostos e a súa adecuación ao planeamento urbanístico aplicable e ao réxime legal de formación de parcelas e fincas. A memoria incluirá:Memoria xustificativa redactada por técnico competente, que comprenderá a finalidade ou o uso ao que se pretendan destinar os lotes propostos e a súa adecuación ao planeamento urbanístico aplicable e ao réxime legal de formación de parcelas e fincas. A memoria incluirá:
  • Proforma do documento público ou privado no que se reflicte a división de terreos ou a operación xurídica asimilada que se solicite.
  • Plano de situación da finca que se pretenda dividir, con indicación da súa referencia rexistral e catastral.
  • Plano parcelario da finca, a escala idónea e con base cartográfica topográfica, incluíndo os lotes propostos.
  • Superposición do plano parcelario sobre un plano de calificacións urbanísticas.
  • Fichas descritivas dos lotes resultantes, incluídas as relativas a os terreos destinados a sistemas urbanísticos que se teñan que ceder, se procede. As fichas terán que especificar os límites, a cabida e a calificación urbanística de cada lote, así como a calidade de indivisible, se procede.
 • En caso de proxecto sen visado colexial, declaración responsable ou certificación do técnico redactor no que figuren os datos persoais e profesionais e se acredite non estar inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
 • Certificación rexistral da finca/s matriz e cargas, ou no seu defecto título de propiedade (documento público).
 • Certificación catastral descritiva e gráfica da finca matriz.
 • Reportaxe fotográfica do emprazamento das obras, da parcela, das edificacións existentes na parcela e/ou das edificacións colindantes e do contorno próximo.
 • Autorización ou declaración ambiental/paisaxística que proceda.
 • Autorizacións e informes sectoriais preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que conta cos permisos necesarios.
 • De ser o caso, documento de cesión de terreo necesario para a apertura ou regularización do viario.
 • Xustificante bancario do pago da autoliquidación tributaria correspondente.

O pago dos ditos tributos non implica o recoñecemento da adecuación á normativa urbanística da obra que se pretende executar. O ingreso deberá efectuarse en calquera dos números de conta das entidades financeiras que a continuación se detallan, facendo constar o concepto: TAXA LICENZA DE PARCELACIÓN/SEGREGACIÓN INDICANDO LUGAR E REFERENCIA CATASTRAL:

Autoliquidación provisional da taxa regulada na Ordenanza fiscal nº 16:
1% da valoración a efectos do IBI (valora catastral)
Nº CONTA:
ABANCA- ES69 2080 5164 1130 4000 2457
CAIXABANK - ES08 2100 5486 5702 0002 9989

Nome: Solicitude de Licenza de Segregación e Parcelamento.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Xunta de Goberno Local.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de execución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.