Sede electrónica Concello de Pontedeume

04:22:37 Martes 23 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude da concesión de axudas destinadas á adquisición de libros e material escolar 2021-22

Non hai convocatorias abertas actualmente

Esta solicitude é para a concesión de axudas destinadas a adquisición de material escolar (todo tipo de material excepto os libros de texto e dispositivos electrónicos), co fin de promover o principio e igualdade no exercicio do dereito á educación e compensar ás familias para facer fronte aos gastos derivados da escolarización dos seus fillos matriculados nos cursos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria e ESO.

Artigo 1º.- Obxecto da convocatoria.
1.- A igualdade de oportunidades ante o ensino é un dos retos principais que deben afrontar os poderes públicos para facer efectivo o dereito á educación. Unha das medidas fundamentais é o establecemento dun sistema de bolsas e axudas que posibiliten o acceso e continuidade nos estudos. Constitúe o obxecto das presentes bases convocar axudas para a adquisición de material escolar (todo tipo de material excepto os libros de texto e dispositivos eléctrónicos), destinadas ás familias que se atopen nunhas condiciones socio-económicas menos vantaxosas.
2.- O importe global máximo que o Concello destinará á concesión destas axudas será de 10.000,00 euros, con cargo a aplicación orzamentaria 326.48002, do orzamento do ano 2021.
3.- As axudas concedidas en virtude da presente ordenanza serán compatibles con calquera outra axuda que se poida percibir coa mesma finalidade doutras entidades públicas ou persoais, sempre que as axudas concorrentes non superen o custo do material escolar subvencionado.

Artigo 2º.- Destinatarios das axudas.
1.- Para os efectos destas bases, considerarase unidade familiar: os núcleos de convivencia formados polos pais/nais ou titores e os fillos/fillas menores de 18 anos, empadroados no Concello de Pontedeume e no mesmo domicilio, na data de publicación desta convocatoria.
No caso de divorcio, separación legal ou de feito dos proxenitores, non se considerará membro computable aquel de eles que non conviva cos fillos ou fillas.
No entanto, no seu caso, terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe ou parella de feito, e as rendas incluiranse dentro do cómputo da renda familiar.
Nos supostos de custodia compartida incluiranse ambos os proxenitores dentro do cómputo da renda familiar.
2.- Poderá optar a estas axudas o alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria e de Educación Secundaria Obrigatoria, durante cúrsoo escolar 2021 – 2022, pertencentes a unidades familiares empadroadas no Concello de Pontedeume.
3.- Para poder ser beneficiaria/ou destas axudas, a/o solicitante deberá estar empadroado no Concello de Pontedeume, cunha antigüidade mínima de dous anos (segundo o disposto no artigo 11 da Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Pontedeume). Todos os membros da unidade familiar teñen que estar empadroados no mesmo domicilio. Estes requisitos deberán cumprirse na data de publicación desta convocatoria.
4.- A unidade familiar non poderá superar o límite de ingresos anuais establecido na seguinte táboa. A efectos destas bases, teñen a consideración de ingresos, a suma da base impoñible xeneral máis a base impoñible do aforro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do exercicio 2019, de todos os membros computables. Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoñibles ás que se fai referencia, obteranse como resultado de aplicarlle aos datos que consten na Axencia Estatal de Administración Tributaria os criterios da lexislación do Imposto sobre Réndaa das Persoas Físicas.
Número de membros da unidade familiar Límite de renda anual familiar
Unidade familiar de 2 membros............. 18.980,64€ (2,8 x IPREM)
Unidade familiar de 3 membros............. 23.725,80€ (3,5 x IPREM)
Unidade familiar de 4 membros............. 27.793,08€ (4,1 x IPREM)
Unidade familiar de 5 membros............. 31.182,48€ (4,6 x IPREM)
Unidade familiar de 6 membros............. 33.894,00€ (5 x IPREM)
A partir do sexto membro, engadiranse 2.033,64€ (0,3 x IPREM) por cada novo membro computable.
Os solicitantes que superen a renda anual fixada para cada unidade familiar segundo o seu número de membros, non terán dereito á axuda.
5.- As solicitudes que cumpran os requisitos establecidos nos puntos anteriores, Serán avaliadas segundo os criterios fixados no artigo 4. As axudas adxudicaranse por estrita orde de puntuación, ata esgotar a consignación orzamentaria dispoñible á que se fai referencia no artigo 1. En caso de empate, atenderase ao maior número de fillos escolarizados e si o empate persiste terase en consideración a renda per cápita máis baixa.

Calquera persoa física que desexe solicitar esta axuda e este empadroado no Concello polo menos dous anos.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s desde esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán este/s impreso/s normalizado/s a presentar.

Prazo de Presentación: do 14/05/2021 ao 4/06/2021.

  • Solicitude e anexos.
  • Fotocopia do D.N.I. da/o solicitante, cónxuxe/parella e fillas/os.
  • Fotocopia do Libro de Familia (completo) ou no caso de familias numerosas, fotocopia do título.
  • Fotocopia da Declaración do IRPF do exercicio 2019 (completa) da/o solicitante e cónxuxe, ou no caso de non presentala, Certificado de imputacións expedido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.
  • Copia de matrícula do presente curso ou declaración xurada de matricular ao/ao beneficiario da axuda no curso 2021-2022 no prazo de apertura de matrículas.
  • Declaración de conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a dicir finalidade das distintas administracións públicas ou organismos persoais competentes, segundo o modelo establecido.
  • Certificados de atoparse ao corrente nos deberes tributarios en xeral (Estado e Comunidade Autónoma) e, en concreto, co Concello de Pontedeume, e coa Seguridade Social, e de estar ao corrente no cumprimento de deberes por reintegro de subvencións; ou autorizar ao Concello a obter esta información, segundo o modelo establecido.

Nome: Solicitude da concesión de axudas destinadas á adquisición de libros e material escolar.

Inicio do procedemento:
A Instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite)

                                   Presencial