Sede electrónica Concello de Pontedeume

15:15:59 Domingo 14 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Restaurar a legalidade urbanística

O procedemento de reposición ten por obxecto a adopción de medidas encamiñadas a restaurar a legalidade infrinxida por actuacións urbanísticas irregulares, que debe adoptar a Administración frente a obras ou usos do solo executados sen un título administrativo válido ou sen axustarse as súas condicións, ou cando as obras ou usos do solo lévanse a cabo amparados por licenzas ou ordes de execución que vulneran o ordenamento xurídico.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitud de restaurar a legalidade urbanística.
 • No caso de actuar en representación, documento de autorización (modelo).
 • Anexo de tipo libre. O solicitante pode xuntar todos os documentos que desexa ilustrar o desenvolvemento ilegal do obxecto da aplicación (por exemplo: expediente fotográfico, folla plana, acta notarial,etc.).
 • Proxecto técnico completo redactado por técnico competente, nos termos que determina a normativa de edificación, urbanística e sectorial vixente en relación coas características e alcance das obras solicitadas. O proxecto contará co visado colexial correspondente nos supostos establecidos polo R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio.
 • En caso de proxecto sen visado colexial, declaración responsable ou certificación do técnico redactor no que figuren os datos persoais e profesionais e se acredite non estar inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
 • Documentación acreditativa da titularidade e extensión da finca (certificado catastral, escritura de propiedade e nota simple do rexistro da propiedade).
 • Reportaxe fotográfica do emprazamento das obras, da parcela, das edificacións existentes na parcela e/ou das edificacións colindantes e do contorno próximo.
 • Autorización ou declaración ambiental/paisaxística que proceda.
 • Autorizacións e informes sectoriais preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que conta cos permisos necesarios.
 • De ser o caso, documento de cesión de terreo necesario para a apertura ou regularización do viario.
 • De ser o caso, documento de compromiso de conexión cos servizos existentes.De ser o caso de ampliación, reforma, acondicionamentos ou obras análogas en edificacións existentes, presentarase copia da licenza de primeira ocupación, instalación, apertura u obras da edificación existente, ou ben certificado de antigüidade e resistencia estrutural.
 • No caso das parcelacións, divisións ou segregacións de parcelas deberá achegarse certificación rexistral da finca/s matriz e cargas, ou no seu defecto título de propiedade (documento público) e certificación catastral descritiva e gráfica da finca matriz, xunto con proxecto subscrito por técnico competente.
 • Oficio de dirección de obra e dirección de execución de obra subscrito por técnico competente. Cando ambos nomeamentos recaian no mesmo técnico, deberá constar así no oficio de dirección. Nomeamento do coordinador de seguridade e saúde.
 • Xustificante bancario do pago da autoliquidación tributaria correspondente.

O pago dos ditos tributos non implica o recoñecemento da adecuación á normativa urbanística da obra que se pretende executar. O ingreso deberá efectuarse en calquera dos números de conta das entidades financeiras que a continuación se detallan, facendo constar os conceptos: TAXA LEGALIZACIÓN E DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN E LUGAR ONDE SE REALIZA, ICIO LEGALIZACIÓN E DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN E LUGAR ONDE SE REALIZA:

 • Autoliquidación provisional do ICIO conforme Ordenanza fiscal nº 17: 3% do coste real e efectivo da obra.
 • Autoliquidación provisional da taxa regulada na Ordenanza fiscal nº 16: 
 • 1% do coste real e efectivo da obra.
 • 1% da valoración da parcela en parcelacións e segregación (valoración a efectos do IBIS, valor catastral)
 • 6,01 euros por m2 de cartel, no suposto de carteis de propaganda colocados en forma visible dende a vía pública.

          Nº CONTA:
          ABANCA- ES69 2080 5164 1130 4000 2457
          CAIXABANK -ES08 2100 5486 5702 0002 9989

Nome: Restaurar a legalidade urbanística.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A Instancia de parte ou de oficio.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Concellería delegada.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de execución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.