Sede electrónica Concello de Pontedeume

00:39:53 Venres 31 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de inicio ou modificación de actividade

A Comunicación Previa de Inicio ou Modificación de Actividade presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe un acto xurídico que, de acordo con a lei, habilita para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento e faculta a Administración pública para verificar a conformidade dos datos que se conteñen nela.

Deberá especificar si non foron necesarias obras ou se finalizaron as previamente autorizadas ou comunicadas co fin de poñer en marcha unha nova actividade (ou co de modificar substancialmente unha actividade previamente autorizada/declarada/comunicada).

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Comunicación Previa de Inicio ou Modificación de Actividade.
 • No caso de actuar en representación, documento de autorización (modelo).
 • Proxecto e documentación técnica asinada por o persoal técnico competente que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación. O proxecto incluirá memoria descritiva, fotos interiores e exteriores do local, planos de superficies e distribución, planos de instalacións, xustificación da normativa de accesibilidade e de protección contra incendios, xustificación acústica, xustificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, xustificación de canta normativa técnica sexa de aplicación. Declaración expresa de que se cumpren todos os requisitos esixidos pola actual normativa para o exercicio da actividade e de que os locais e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e demais previstas na normativa urbanística.Proxecto e documentación técnica asinada por técnico competente que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación. O proxecto incluirá memoria descritiva, fotos interiores e exteriores do local, planos de superficies e distribución, planos de instalacións, xustificación da normativa de accesibilidade e de protección contra incendios, xustificación acústica, xustificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, xustificación de canta normativa técnica sexa de aplicación. Declaración expresa de que se cumpren todos os requisitos esixidos pola actual normativa para o exercicio da actividade e de que os locais e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e demais previstas na normativa urbanística.
 • De ser o caso, autorizacións ou informes sectoriais que sexan preceptivos, incluso autorización ou declaración ambiental, coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.
 • Declaración responsable ou certificación do persoal técnico redactor no que figuren os datos persoais e profesionais e se acredite non estar inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
 • Documento acreditativo asinado pola persoa interesada de a designación da persoa física ou xurídica que ha de asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou actividade recreativa aos requisitos esixibles.
 • Declaración de nivel sonoro producido en cumprimento coa normativa acústica de aplicación e do Plan Xeral de Ordenación Municipal. De ser o caso, informe acústico.
 • De ser o caso, licencia de primeira ocupación ou certificado de solidez e seguridade estrutural e certificado de antigüidade.
 • No caso de realizar obras, achegarase comunicación previa de obra/ solicitude de licencia de obra (segundo proceda). Logo de rematada a obra, presentarase comunicación previa de inicio de actividade coa única indicación do titular da solicitude e referencia da comunicación previa de obra/licenza de obra solicitada. De ser o caso, incluirase certificado de final de obra asinado por persoal técnico competente.
 • Título ou autorización de ocupación do local ou espazo destinado ao desenvolvemento da actividade (escritura compravenda, contrato arrendamento, etc..).
 • Copia de póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, e recibo de pago das primas do período en curso.
 • Xustificante bancario do pago da autoliquidación tributaria correspondente.

O pago dos ditos tributos non implica o recoñecemento da adecuación á normativa urbanística da actuación. O ingreso deberá efectuarse en calquera dos números de conta das entidades financeiras que a continuación se detallan, facendo constar o concepto: TAXA COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE ACTIVIDADE E DESCRICIÓN DA MESMA E LUGAR ONDE SE REALIZA:

 • Autoliquidación provisional da taxa regulada na Ordenanza fiscal nº 11 (BOP  Nº 235 do 12 de decembro de 2023).
  • Cambio de titularidade dunha actividade non desenrolada nun establecemento concreto pero para a cual requiran dunha instalación. Non se entenden incluídas no feito impoñible desta taxa, as actividades de venda ambulante ou as actividades temporais: 719,80 euros.
  • Cambio de titularidade de establecementos sometidos a autorización ambiental integrada: 762,50 euros.
  • Cambio de titularidade de establecementos sometidos a comunicación previa ou declaración responsable:

   Nº CONTA:

   ABANCA       - ES69 2080 5164 1130 4000 2457

   CAIXABANK - ES08 2100 5486 5702 0002 9989

   Superficie

   Taxa (euros)

   0-100m2

   268,40

   101-200m2

   353,80

   201-500m2

   732,00

   501-1.000m2

   939,40

   A partir de 1.000m2

   1.317,60

Nome: Comunicación Previa de Inicio ou Modificación de Actividade.

Unidade tramitadora:
Urbanismo.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Taxas/Impostos: Consultar ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.